KHARAKTERISTIK MASA PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH (MAKKAH DAN MADINAH)

  • Aini Nur Marifah aininurmarifah
Keywords: Masa Pembinaan, Pendidikan Islam

Abstract

Pelaksanaan pendidikan di zaman Rasulullah dapat dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pendidikan yang dilaksanakan di Mekkah, dan tahap pendidikan yang dilaksanakan di Madinah. Masa pembinaan pendidikan islam periode Mekkah terdapat tiga fase tahapan pendidikan yaitu tahapan sembunyi, tahapan terang-terangan dan seruan umum. Materi pendidikan Islam yaitu tauhid dan al-Qur’an. pendidikan islam yaitu ceramah, dialog, diskusi atau tanya jawab, perumpamaan, kisah, pembiasaan dan hafalan. Lembaga pendidikan berada di rumah Arqam dan Kuttab. Masa pembinaan pendidikan islam periode Madinah Rasulullah melakukan aktivitas yaitu mendirikan masjid dan membentuk negara Madinah. Materi pendidikan Islam yaitu dengan memperdalam dan memperluas materi yang pernah diajarkan di Makkah, ketertiban, sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan umat. Lembaga pendidikan Islam yaitu Masjid dan suffah.

References

Abuddin Nata dan Fauzan, Pendidikan dalam Prespektif Hadits, Jakarta: Proyek Penggandaan Buku Dasar. 2005.
Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam.Jakarta: Logos, 1999.
Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh ad-Daulah al-Fatimiyyah, Mesir: 1997.
Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam,Jakarta: Radar Jaya Ofset, 2012
Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011
Susmihara, Sejarah Peradaban Islam, Yogyakarta: Ombak, 2013.
Suwendi, Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
Syafiyu al-Rahman al-Mubarrakfury, Sirah Nabawiyyah, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
Published
2022-06-02
How to Cite
Marifah, A. (2022). KHARAKTERISTIK MASA PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH (MAKKAH DAN MADINAH). DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 1-14. Retrieved from http://ejournal.stit-almubarok.ac.id/index.php/DIMAR/article/view/72